Vodné a stočné - cena

Zavedení dvousložkové ceny vody

Úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
 
Dvousložková forma úhrady je tvořena :
a) pevnou složkou, která je stanovena v závislosti na kapacitě vodoměru (Kč/rok)
b) pohyblivou složkou, která je součinem ceny pro vodné (Kč/m3) a množství odebrané vody (m3) (resp. ceny pro stočné (Kč/m3) a množství vypouštěných odpadních a srážkových vod (m3))
 
Celková platba za odebranou pitnou a odvedenou odpadní vodu (tj.vodné a stočné) se vypočítá jako součet pevné a pohyblivé složky. Při výpočtu vodného a stočného se vždy používají ceny bez DPH.
 
Dvousložková forma placení vodného a stočného se zavádí z důvodu fixních (stálých) nákladů, jejichž výše není závislá na odebraném množství vody např. zajištění nepřetržité dodávky vody, výměna a cejchování vodoměrů, opravy a údržba sítě, investiční náklady, odpisy apod..
 
 
 
a)         Pevná složka
 
    Pevná složka je stanovena v Kč/rok pro odběrné místo.
    Odběrné místo je zařazeno do kategorie podle kapacity vodoměru. Rozhodujícím parametrem pro zařazení je velikost tzv. trvalého průtoku, který se udává v metrech krychlových za hodinu. (Q3 - jmenovitý průtok pitné vody vodoměrem v m3/hod). U odběratelů, kde není osazen vodoměr, se odběrné místo zařadí do kategorie dle průtoku pitné vody přípojkou v m3/hod.
    Většina odběratelů má osazen vodoměr Q3 _ 2,5 tj. vodoměr s průtokem 2,5 m3/hod.
    V domech s více bytovými jednotkami bývá osazen fakturační vodoměr Q3 _4  nebo Q3_10. Pevná složka je přiřazena k odběrnému místu (fakturačnímu vodoměru) a pro jednotlivé byty se dělí podle počtu napojených bytových jednotek.       
  
 
    Platba pevné složky je vázána na odběrné místo, a proto bude fakurována vždy bez ohledu na odebrané množství pitné vody a odvedené množství odpadních vod. Pro zrušení odběrného místa pro dodávku pitné vody (resp. odvádění odpadních vod) je nutné zrušit vodovodní (resp. kanalizační) přípojku. Je nutné demontovat a zaslepit existující odbočení z vodovodu (resp. kanalizace). Náklady na tyto práce (výkopové i montážní hradí současný odběratel).
 
 
b)         Pohyblivá složka
 
Pohyblivá složka se vypočítá vynásobením odebraného množství pitné vody a cenou pro vodné (Kč/m3) a vynásobením množství vypuštěného množství odpadní vody a cenou pro stočné (Kč/m3).